اسپلیتر دی-لینک مدل DSL-30CF

45,000 تومان

پچ پنل 24 پورت کی نت پلاس مدل KP-N1130

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت کی نت پلاس مدل KP-N1131

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت کی نت پلاس مدل KP-N1132

تماس بگیرید

پچ پنل 24 پورت کی نت پلاس مدل KP-N1133

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1033 طول 1.0 متر

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2.0 متر

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1036 طول 5 متر

تماس بگیرید

پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT6 F/UTP کی نت پلاس مدل KP-N1258 طول 305 متر

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT6 SF/UTP کی نت پلاس مدل KP-N1253 طول 305 متر

2,960,000 تومان

کابل شبکه CAT6A S/FTP کی نت پلاس مدل KP-N1255 طول 305 متر

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT6A U/UTP LSZH کی نت پلاس مدل KP-N1259 طول 305 متر

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT6A U/UTP کی نت پلاس مدل KP-N1254 طول 305 متر

تماس بگیرید